Regulamin

WYCIĄG ZE STATUTU STOWARZYSZENIA KLUB MIŁOŚNIKÓW WETERANÓW ROTOR

I. Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie o nazwie Klub Miłośników Weteranów Rotor działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach
 2. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Olsztyn
 4. Stowarzyszenie uwzględnia i stosuje regulacje prawne dotyczące zabytków

II. Cele działalności

 1. Pozyskiwanie zabytkowych pojazdów oraz dokumentacji ich dotyczącej
 2. Odrestaurowywanie zabytkowych pojazdów w celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorów użytkowych
 3. Rozpowszechnianie wiedzy o pojazdach zabytkowych, ich historii, zastosowaniu, rozwiązaniach technicznych
 4. Propagowanie konieczności ochrony pojazdów zabytkowych
 5. Promowanie pojazdów zabytkowych jako elementów historii i kultury
 6. Zapobieganie eliminowaniu zabytkowych pojazdów
 7. Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz upowszechnianie umiejętności i znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy
 8. Promowanie turystyki regionalnej

III. Charakter działalności

 1. Działalność stowarzyszenia ograniczona jest do współpracy członków w zakresie realizowania celów statutowych
 2. Stowarzyszenie nie angażuje się w działalność religijną, ideologiczną, filozoficzną i polityczną
 3. Członkowie stowarzyszenia wszelkie poglądy prezentują wyłącznie we własnym imieniu
 4. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy bezprofitowej członków, może jednakże zatrudniać pracowników i zlecać określone zadania innym podmiotom na warunkach określonych uchwałą Zarządu; w szczególnych sytuacjach mogą zostać zatrudnieniu członkowie stowarzyszenia
 5. Realizacja celów statutowych obejmuje w szczególności:
 • organizację imprez mających na celu propagowanie i pogłębianie wiedzy o pojazdach zabytkowych, ich ewolucji na tle wydarzeń historycznych i zmian kulturowych społeczeństwa, a także zasadach uczestniczenia w ruchu drogowym, prawidłowego reagowania w sytuacjach niestandardowych; główną imprezą Stowarzyszenia jest Zlot Motocykli Zabytkowych „Rotor Rajd”, którego organizacja podlega szczególnej ochronie i nadzorowi przez Zarząd Stowarzyszenia
 • turystykę motocyklową
 • stałe doskonalenie zbiorów należących do członków Stowarzyszenia,
 • publiczne prezentowanie zbiorów w formie muzeów, wystaw, spotkań
 • uczestniczenie w organizowanych przez inne organizacje o podobnym profilu działania imprezach związanych z tematyką pojazdów zabytkowych
 • podejmowanie działań mających na celu usystematyzowanie dokumentacji dotyczącej pojazdów członków Stowarzyszenia bądź innych znajdujących się w polu zainteresowania członków Stowarzyszenia, jeżeli będzie to pożądane z punktu widzenia interesów Stowarzyszenia
 • organizowanie konferencji, konkursów, uczestniczenie w programach mających na celu przybliżenie tematyki pojazdów zabytkowych
 • organizowanie i uczestniczenie w imprezach propagujących znajomość zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy, minimalizowania negatywnych oddziaływań pojazdów mechanicznych na środowisko naturalne i innych o tematyce związanej z użytkowaniem pojazdów
 • organizowanie imprez na zlecenie innych podmiotów, których przedmiotem działalności są m.in. pojazdy zabytkowe, szczególnie mistrzostw, eliminacji mistrzostw, konkursów, wyścigów obejmujących pojazdy zabytkowe

IV. Zasady przynależności

 1. Członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne uzależnione od przestrzegania regulaminu zatwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia
 2. Członkostwo uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu podjętej na wniosek zainteresowanego
 3. Członkiem stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski, zaś obywatel innego państwa i osoba niepełnoletnia na warunkach przewidzianych w ustawie o stowarzyszeniach.

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA KLUB MIŁOŚNIKÓW WETERANÓW ROTOR

Stanowiący uzupełnienie statutu i funkcjonujący na jego podstawie

 1. W sytuacji kolizji postanowień statutu i regulaminu zastosowanie mają postanowienia statutu
 2. Regulamin może ulec zmianie w drodze właściwej dla podejmowania uchwał

Procedura przyjmowania członków

 1. Przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia poprzedzone jest dwuletnim okresem kandydatury polegającym na wywiązywaniu się z obowiązków właściwych dla członka
 2. Wniosek o rozpoczęcie procedury przyjęcia w poczet członków wskazanej osoby składa członek stowarzyszenia rekomendujący kandydata
 3. Wniosek rozpoznawany jest przez Zarząd stowarzyszenia
 4. Kandydat na członka zobowiązany jest uiszczać składki członkowskie
 5. Kandydat na członka powinien posiadać motocykl zabytkowy
 6. O przywilejach kandydata każdorazowo decyduje zarząd stowarzyszenia
 7. Kandydat na członka ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach; jego głos jest głosem doradczym
 8. Kandydat na członka ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach stowarzyszenia, szczególnie w organizacji Rotor Rajdu
 9. Dopuszczenie do uczestniczenia w organizacji Rotor Rajdu poprzedzone jest nawiązaniem umowy na mocy której kandydat zobowiąże się do przestrzegania regulaminu imprezy, zasad bezpieczeństwa oraz troski o dobre imię stowarzyszenia i zachowania w tajemnicy informacji, które związane są ściśle z funkcjonowaniem stowarzyszenia.
 10. Obowiązek zachowania informacji w tajemnicy nie dotyczy okoliczności stanowiących naruszenie prawa
 11. Po upływie dwuletniego okresu kandydat na członka ma prawo złożyć wniosek o przyjęcie w poczet członków załączając pisemną deklarację przystąpienia do stowarzyszenia. Zarząd po konsultacjach z członkami stowarzyszenia na Walnym Zebraniu oraz zainteresowanym podejmuje decyzję w kwestii przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia.
 12. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd może zadecydować o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia z pominięciem okresu kandydatury

Wykluczenie ze stowarzyszenia

 1. Kandydat na członka może zostać usunięty ze stowarzyszenia z powodów właściwych dla członków
 2. Kandydata nie dotyczy procedura odwołania od decyzji Zarządu o wykluczeniu ze stowarzyszenia

5 thoughts on “Regulamin

 1. Wspaniały Klub -motory uczestniczyłem-organizowałem takie imprezy jako prezes Klubu Zenit Orneta zrzeszony w PZM ,lata 60 do stanu wojennego.Pozdrawiam was, życzę sukcesów.
  Oglądałem wasze motory dzisiaj w Krośnie i wysyłam zdjęcia z waszej imprezy.Przepraszam,że piszę w nieodpowiednim miejscu.Jeśli mój materiał będzie wam odpowiadał to proszę go umieścić w swoim odpowiednim miejscu.Pozdrawiam Mirosław.

 2. Film z dzisiejszego Rajdu jest na stronie Facebooka jest do waszej dyspozycji Mirosław

 3. Witam, Czy są Państwo zainteresowani przyjazdem na II Rock Blues Festiwal, który 2 sierpnia odbędzie się w Siemianach ? Towarzyszy mu wystawa pojazdów zabytkowych. Festiwal ogarnizuję Gminny Ośrodek Kultury, a patronat jest Wójta Gminy Iława. Jeśli tak, bardzo proszę o telefoniczny kontakt pod numerem 669-302-434

Dodaj komentarz